Julkishallinnon tarkastajat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Julkishallinnon tarkastajat ry., ruotsiksi käännettynä Revisorer inom den offentliga förvaltningen rf. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

2.1 kehittää julkishallinnon ulkoista tarkastusta ja arviointia sekä sisäistä tarkastusta,

2.2 toimia julkishallinnon tarkastusta ja arviointia tekevien henkilöiden yhdyssiteenä, sekä

2.3 ylläpitää ja edistää jäsentensä ammattitaitoa ja osasaamista.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, kokouksia, esitelmä-, tutustumis- ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus-, kurssi- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja julkishallinnon tilintarkastukseen, sisäiseen tarkastukseen, kirjanpitoon sekä toiminnan arvioimiseen liittyvistä kysymyksistä ja toimii yhteistyössä koti- ja ulkomaisten alaa edustavien järjestöjen kanssa.

3 § Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat julkishallinnossa toimivat tarkastusta ja arviointia tekevät henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus on hakemuksesta jäseneksi hyväksynyt. Yhdistyksen jäsen eroaa yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan yhdistyksen puheenjohtajalle, hallitukselle taikka yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on päättää niiden jäsenten erottamisesta, jotka ovat kehotuksesta huolimatta jättäneet maksamatta vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun tai jotka eivät enää täytä yhdistyksen jäsenyydelle asetettuja ehtoja ja este on pysyvä.

4 § Yhdistyksen hallitus ja sen tehtävät

Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee jäsenistöstään yhdistykselle sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Juoksevien asioiden hoitamista varten hallitus voi määrätä yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä tai erikseen.

6 § Tilikausi, tilinpäätös ja tilintarkastus tai toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava kultakin tilikaudelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa kertomuksensa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen on toimitettava sähköpostitse ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Vuosikokouksen lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Päätös voi koskea myös vain osaa kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jäsenen tulee huolehtia siitä, että yhdistyksellä on käytettävissään hänen ajantasaiset jäsentietonsa.

8 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään kesäkuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

8.1 kokouksen avaus

8.2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

8.3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

8.4 hyväksytään kokouksen työjärjestys

8.5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto

8.6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8.7 vahvistetaan kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.8 valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

8.9 valitaan yksi tilin-/tai toiminnantarkastaja ja yksi varatilin-/tai varatoiminnantarkastaja

8.10 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muutosta tai yhdistyksen purkamista koskevan ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla julkishallinnon tarkastusta edistävään tarkoitukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.